L A D İ K

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyenin temel hizmet birimlerinden olan Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetleri; 

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlar ve bu kanunların Uygulama Yönetmelikleri, tebliğ ve genelgelerle verilen görev ve sorumluluklar doğrultusunda, gelir ve giderlerin, taşınır, taşınmaz malların kayıtlarını yapmak, mali tabloları düzenleyerek ilgili mercilere sunmak, verilmesi gereken beyannameleri zamanında ilgili kurumlara göndermek gibi işlemlerle birlikte verilen görevleri yerine getirerek yürütmektedir.


Mali Hizmetler Müdürü 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2009 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıya sunulmuştur. 

Misyon;

Kurum birimlerinden gelen bütçeleri birleştirerek kurum bütçesini hazırlamak ve ilgili makamlarda görüşülmesini sağlamak.

Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz malların muhasebe kayıtlarını tutmak, mali raporları çıkartmak, kurumun borç ve alacaklarını takip etmek.

Vizyon;

Kurumun bütçesini ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda ileri teknolojilerden yararlanarak tutmak. Gelir artırıcı önlemler almak, mali raporların hazırlanmasını sağlamak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek.

B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar;

1-Belediyenin öz gelir kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde takip ederek gelirlerini toplamak,

2-İş ve hizmetlerle ilgili yapılmakta olan giderlerin yasal yükümlülük açısından en ekonomik şekilde yapılmasını sağlamak, 

3-Mali yönetim tekniklerini en iyi şekilde kullanmak,

4- Yasa ve Yönetmelikleri takip etmek.