L A D İ K

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Bilal KARAMAN

İmar ve Şehircilik Müdürü (Mimar)

Tuğba DEMİR BİLEN

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personeli

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Birimiz ofisleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun yetkili olduğu yetkili ve görevlilerle 3194 Sayılı İmar Kanunu, diğer ilgili kanun, yürütücü ve genelgeler ilerlemektedir.


İmar ve Şehircilik Müdürü

Misyon;

Doğal Kültürel ve tarihi vizyonumuza sahip olan mülkler sıcaklığı, verilen yetki ve mülkler çevresinde, çağdaş ve kaliteli birleşmenin bulunduğu yerde yaşanabilir ve saygın bir yaşam sunar.

Vizyon;

Planlama programlarını ve kamu yararını temel olan bir yaklaşımla kent kullanıcılarının karar alma çabalarına yönelmelerini azami ölçüde sağlayarak fiziksel, sosyal ve ekonomik düzeyde yüksek yaşanabilir çevreler oluşturmak.

Yetki Görev ve Sorumluluklar;

a-İmar mevzuatı kapsamındaki yapılaşmaların planını, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.

b-Bu evlerdeki imar planlarının ve hapishane planının karantinanın yapılması, yapılaşmaya esas imar durumu ve istikamet taşıma evraklarının hapishanesini yapmak.

c-Ayrıca ayrıştırma ait yola terk, yol fazlası, ayırma ve parçalama bölümlerinin uygunluğunu kontrol edip onaylamak.

d-Belediyenin mücavir alan çevrelerindeki taşınmazların imar ve planlamasını yapmak, ölçmek, gerekli izinleri vermek ve düzenlemek.

e-Üst sonuç plan ve plan notlarına uygun olarak yeni plan, ilave plan, güncelleme teknolojik ve beklenen imar süreçleri çalışmaları yapmak, yapılanları kontrol etmek ve getirmek için Belediye Meclisine sunmaya karar verir.

f-Belediye Meclisine havale edilen imar planı değişikliği ve önerilere ilişkin gerekli çalışmalar yapmak ve imar komisyonunu yürütmek, bu önerileri Belediye Meclisine sunmak.

g-Onaylı imar planlarına uygun olarak imar durum belgesi düzenleme, düzenleme kadastro düzenlemeleri yapmak, yapılanları kontrol etmek ve Encümene sunmak.

h-Tescilli eski yapı ve çevrelerinde bu alanlara uygun projeler üretmek, Koruma Kurulları ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarla ortak yürütme yapmak.

ı-Düzenli kentleşmeyi sağlamak için ilgili mevzuat çerçeveleri diğer işleri içermektedir.

i-Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayın.